RT @malinki I missed internati…

RT @malinki I missed international bacon day yesterday. This makes me sad.